לוגו אורי גיזום עצים כריתת עצים

מחפשים חברת גיזום מקצועית?
חייגו עכשיו וקבלו הצעת מחיר מנצחת!

מה יהיה עם עצי הנוי?

אני קורא לכל מי שנושא העצים במרחב העירוני חשוב לו, להתיישב סביב שולחן אחד מתוך מגמה לדון יחד בבעיות ובעיקר לגבש פתרונות, גם ליד הקלה מדי במתן היתרים לכריתת עצים וגם לאכיפת החסר נגד אלה שפוגעים בהם בשנים האחרונות קיימת פעילות רבה של קבוצות נאמנים לשמירת העצים בישראל העוסקות בעצי הנוי ובעיקר קבוצות ווטסאפ שעוקבות,
מעורבות ונלחמות למען הגנת האילנות בארץ מתוך אכפתיות ודאגה לנוף הגבוה והירוק. מגמת הפעילות היא לשפר את מצבם של כמה שיותר עצים. ומדוע נדרשת כל הפעילות הזו ?
יודעי דבר טוענים שבשנים האחרונות נכרתים בכל שנה 100 עד 300 אלף עצים, ומעט מאוד עצים מעותקים. וכל זאת למה? ברור, בגלל הפיתוח והבינוי המואץ בכל רחבי המדינה. סיבות נוספות הם עצים חולים, בעיות בטיחותיות בעצים ועוד.

אבסורד 1

מכאן לאבסורד – משבר האקלים כבר כאן, וכבר לפני כשנתיים קיבלה ממשלת ישראל קיבלה החלטה במסגרת תוכנית אסטרטגית לאומית, לעודד רשויות מקומיות לטפל בהצללה ובקירור המרחב העירוני באמצעות עצים; לעודד רשויות מקומיות החלטת הממשלה על הצללה באמצעות עצים היא היסטורית במדינה כמו שלנו, אבל הפערים בין ההחלטה לבין מציאות היומיום דורשים יצירתיות מחודשת להכין תוכניות אסטרטגיות בנושא; לשפר מפרטי נטיעת עצים ובתי גידול; להתקין מערכות השקיה לעצים ועוד פרמטרים מקצועיים נוספים לשיפור ולקבלת איכויות של צל עצים, במגמה להתמודדות עם איי החום העירוניים וכמענה להשפעות שינויי האקלים. השנה )2023( הפרויקט )כולל תקצוב( יצא לדרך ומעל 20 רשויות מקומיות משתתפות ועומלות בימים אלו על התוכניות. מנגד, אנו שומעים מהשטח, ברחבי הארץ – שכורתים עצים במקומות רבים! התחושה היא כי אין איזון בין שמירת העצים לפיתוח; אין התייחסות מספיקה למתן עדיפות לשימור והמשך קיום נכסי הטבע – העצים במקרה הזה. במשרד החקלאות קיים אגף שמטפל בנושא הרגולציה מכוח פקודת היערות שהמדינה ״אימצה״ מתקופת המנדט הבריטי )1926( וחוקים ותקנות נוספים שנקבעו במרוצת השנים. יתכן שכאן מקור הבעיה. לדוגמה – אין מספיק אכיפה על קבלנים, יזמים, רשויות שפוגעות בעצים. אין מספיק הרתעה כנגד הפוגעים שלא מקיימים את החוקים והתקנות. מעט מאוד מקרים מובאים לבתי המשפט וכמות הקנסות שנגבות היא קטנה )כל זה ללא נתונים מדויקים אלא רק ציון מגמות, ככל הידוע לי(. עצים רבים נפגעים ומתים בגלל גיזומים לא מקצועיים, אי שמירה על נהלי ״עבודה בקרבת עצים" בעת עבודות פיתוח, עצים שנכרתים בגלל הטענה כי ״העץ מסוכן" בלי שמוצה עד תום הליך הבדיקה, דבר שמהווה פגיעה עד לתמותת חלק מהאילנות בפרויקטים וברשויות – וכאמור כל זה בניגוד לחוק!

אבסורד 2
בשל הכריתות הרבות בארץ קמו להן התארגנויות של תושבים המנסים לבטל או להקטין את כמות העצים המיועדים לכריתה, כמו במקרים כגון אלה: מטע הזיתים ליד אילניה )סג'רה(, חורשת אקליפטוסים בכניסה לרמלה, עצים באזור ירושלים ועוד עצים במקומות רבים בארץ. בדרך כלל, הפעילים מנצלים את אפשרות ההתנגדות דרך הליך הערר, שהוא חלק מנהלי שקיפות המידע לציבור לפני כניסת רישיון הכריתה לפועל. גם מימוש ״שווי פיצוי נופי" לאחר כריתות העצים, לפיו מחויבים היזם או הקבלן לממש את ההשבה הנופית באמצעות נטיעת עצים חדשים בפרויקט המדובר או בסביבתו – כנראה לא מתקיים בחלק גדול מהפרויקטים שקיבלו רישיון כריתה. 26 פפירוס יולי-אוגוסט 2023 פפירוס יולי-אוגוסט 2023 27
פיקוס קדוש

אין דיווח שנתי לציבור מה קורה עם ״שווי הפיצוי הנופי", כמה והיכן עצים נטעו, מי מפקח על נטיעות אלו ובעיקר מי מחויב לתחזק אותם ולמשך כמה זמן. תופעה דומה קיימת גם במקרה שבהם אושרו העתקות עצים. למרות ״משבר האקלים" שאנו כבר בתוכו, במדינת ישראל אמנם קיימת יחידת אכיפה של החוק אך היא מונה מספר מאוד מצומצם של אנשים המבצעים אתהתפקיד החשוב הזה.

עדכון מהימים האחרונים
ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת קיבלה הצעה להקלה על חובת קבלת רישיון כריתה למספר מיני עצים במסגרת צו היערות )פטור מרישיון(. צו זה פורסם ברשומות בימים האחרונים. משמעות הצו – מיני עצים ובעיקר דיקליים )כל משפחת הדיקליים( ופיקוסים )מינים שונים( שנטועים במגרשים פרטיים )חלקם רק באזורים מסוימים בארץ( – לא יהיה צורך לבקש רישיון כריתה עבורם ולא יחול עליהם "פיצוי נופי" או במילים אחרות השבה ירוקה לנוף
.
ידוע כי בחלק מהערים ובמרחב הכפרי, דקלים ופיקוסים מהווים מרכיב חשוב בנוף המקומי ובנוף האזורי )גם כשנטועים בשטחים פרטים ולא רק(. אלא שהצו )מסיבות של "מגוון ביולוגי " ואין כאן המקום להרחיב ולברר את המחלוקות עם "הירוקים" בעניין זה( הפטור יכול ליצור מצב שיד הכורת תהיה קלה יותר, כמות כריתות העצים תגדל וההפסד העיקרי יהיה פגיעה בנוף הארץ ובהתמודדות עם "איי החום העירוניים".


עתיד העצים
לאור ריבוי הכריתות, המודעות הציבורית ההולכת וגדלה, הצורך לשפר ולשמר עצים והגדלת האיזון בין ״הפיתוח לשימור״ בעידן בו אנו חיים )פחות עצים לא ישפרו את משבר האקלים( – אני קורא לכל מי שהנושא חשוב לו, החל משר החקלאות דרך מנכ״ל המשרד, המנהלים האחראים על התחום במשרד החקלאות, נאמני עצים, אדריכלי נוף ועוד – ״לשבת סביב שולחן אחד" מתוך מגמה ללבן יחד בעיות ובעיקר לגבש פתרונות ! החלטת הממשלה על הצללה באמצעות עצים היא היסטורית במדינה כמו שלנו אבל הפערים בין ההחלטה לבין מציאות היומיום דורשים יצירתיות מחודשת. יהיה
ובעיקר למען העתיד, הצל והירוק בישראל!D זה חיובי וערכי מאוד אם צמרת משרד החקלאות תוביל מהלך למען ההווה שלנו, ובעיקר למען העתיד, הצל והירוק בישראל!

פוסטים אחרונים